Проектиране и изграждане на поливни системи

Автоматизираната подземна напоителна система вече не е лукс, а необходимост. Предимствата от изграждането й са свързани със спестяване на много време, разходи и нерви на собствениците за поливане, което по стандартния начин често се оказва или прекалено или недостатъчно. Автоматизираната поливна система осигурява редовно и контролирано снабдяване с вода, което е съобразено с нуждите на растенията, без излишък.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОЛИВНИ СИТЕМИ

Хода на проектиране започва със събиране на изходни данни за вида водоизточник, диаметър на тръбата, налягане и дебит, с който разполага. При липса на информация за неговите характеристики, ние ще направим необходимите измервания и изчисления. Получените данни са определящи за избора на използваните материали.

При проектиране се вземат предвид зоните, които не се нуждаят от поливане като съществуващи сгради, настилки, подпорни стени и др.

Необходима е и ясна и точна информация за съществуващата и новопроектирана растителност (Дендрологичен проект) – дървета, храсти, жив плет и цветни лехи.

Проектът за автоматизирана напоителна система включва:

  • Работен проект „Тръбна разводка“ и „Поливно покритие“ със спецификация на всички необходими компоненти;
  • Детайли на някои от компонентите;
  • Количествено – стойностна спецификация на материалите.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА

С одобряването на проекта от клиента, се преминава към неговата реализация – изкопни работи, полагане на тръби, шахти и кабели, монтаж на фитинги, разпръсквачи и клапани.

Преди зариване на изкопите се прави тест за качествено свързване на всички продукти. След финото покриване на изкопите се преминава към прецизна настройка на специализирания продукт и последен финален тест.

ПОДДЪЖКА НА ПОЛИВНА СИСТЕМА

Както всяка друга система, така и поливната се нуждае от поддръжка, за да функционира правилно и според очакванията.
Екипът на ПРО ЛАНДСКЕЙП предлага професионално поддържане на автоматизирани поливни системи, което включва:

  • Зазимяване и отзимяване на поливната система;
  • Почистване на филтри и клапани;
  • Настройка на поливната система според сезона;
  • Настройка и подмяна на разпръсквачи;
  • Подмяна на разпръсквачи, дюзи и капково напояване (при необходимост);
  • Оптимизация на поливната система.